§1.Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Iconic Woman Academy dostępny pod adresem internetowym www.iconicwomanacademy.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Tomczyk-Dziadkowiec reprezentującą działalność gospodarczą pod nazwą HR Consulting Agnieszka Tomczyk-Dziadkowiec wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8652427800
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Kontakt ze sklepem

 • Adres e-mail Sprzedawcy: aga@agatomczyk.com
 • Numer telefonu Sprzedawcy: +48 694488977
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (na terenie Polski) Bank Millenium 26 1160 2202 0000 0004 5322 9829
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy dla zagranicy:
  nr rachunku w formacie IBAN: PL 26 1160 2202 0000 0004 5322 9829
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Sprzedawca ma czas maksymalnie 14 dni na wysyłkę zamówionego towaru, licząc od daty opłacenia zamówienia. Dla sprzedawcy priorytetem jest jak najszybsze zrealizowanie zamówienia Klienta.


§3. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer.
 • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • Włączona obsługa plików cookies.


§4. Informacje ogólne

 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 • Produkty wirtualne nie podlegają zwrotowi. Po pobraniu nie przysługuje 14-dniowy czas na odstąpienie od umowy. Wszelkie prawa są zastrzeżone, a dalsza dystrybucja nagrań zabroniona.
 • Klienci mogą odstąpić od umowy sprzedaży produktów fizycznych i usług w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

§5. Zakładanie Konta w Sklepie

 • Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych – Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, miejsce docelowe do wysyłki paczki z produktem.
 • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 • Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§6.Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 • Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny).
 • Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 • Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, pod który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 • Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 • Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.


§7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 • Płatność na platformie zakupowej zrealizujesz za pośrednictwem PayU, realizowaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Grunwaldzka 186, 60-166), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495, wpisanego do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP1/2012. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
 • Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą, kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

§8. Wykonanie umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • W przypadku wyboru przez Klienta:
  płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po dodaniu produktu do koszyka oraz opłacenia go przez serwis PayU. Produkt zostanie wysłany do zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto.

§9. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Reklamację będą rozpatrywane indywidualnie po zgłoszeniu na adres mailowy aga@agatomczyk.com w przeciągu 30 dni.